nKB

nKB

シンプルにいこうよ

vsftpd

ftpサーバを立てる

vsftpdをインストール

# yum -y vsftpd

vsftpdを起動する

# service vsftpd start

自動起動の設定

# chkconfig vsftpd on
# chkconfig --list vsftpd
vsftpd     0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off

とりあえずこれだけでOK

設定ファイル:/etc/vsftpd/vsftpd.conf

試した環境:CentOS6.3


EOF